Info o Autorze strony

 
Andrzej Kutarski

Informacje o Autorze

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kutarski, profesor w Katedrze i Klinice Kardiologii (II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie), urodzony dnia 1 stycznia  1948 r.   w Przemyślu

Studia wyższe:  1966-1972  na Wydziale  Lekarskim AM. W Lublinie, stopień doktora nauk medycznych w 1979  r. w Akademii Medycznej w Lublinie na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: „Zachowanie się wybranych parametrów hemostazy osoczowej u chorych z przewlekłą niewydolnością krążenia”. Stopień doktora habilitowanego - w roku 2002 w Akademii Medycznej w Lublinie na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt.: „Badania nad stałą stymulacją dwuprzedsionkową z wykorzystaniem stymulatora dwujamowego (DDD)”. Tytuł Profesora nauk medycznych w 2006 r otrzymał z rąk prezydenta Lecha Kaczyńskiego

 Dorobek naukowy: Na cały dorobek naukowy prof. dr hab. med. Andrzeja Kutarskiego, uzyskany w okresie 47 lat pracy naukowej składa się 367 publikacji pełnotekstowych z tego 290 to prace oryginalne, 61 to prace poglądowe, 34 prace kazuistyczne. 41 pozycji to rozdziały w książkach, podręcznikach i monografiach.

 Wyliczony z Bazy Biblioteki UM w Lublinie dorobek prof. dr hab. med. Andrzeja Kutarskiego wynosi 2013 punktów KBN/MNiSW oraz 120,3 IF

 47-letni dorobek uzupełnia 680 prezentacji kongresowych. Prawie połowa z nich przedstawiona została na konferencjach zagranicznych

 Główne kierunki działalności naukowej: W okresie ostatnich 25 lat, zainteresowania zawodowe i naukowe jak również dorobek naukowy prof. dr hab. med. Andrzeja Kutarskiego koncentrowały się na elektroterapii.

Prace z pierwszej połowy lat dziewięćdziesiątych dotyczą głownie zagadnienia kardiowersji elektrycznej, w tym kardiowersji niskoenergetycznej w tym  przezprzełykowej (20 prac) w z drugiej połowy lat dziewięćdziesiątych - alternatywnym miejscom i sposobom stymulacji przedsionków i komór (stymulacja drogi odpływy prawej)  (aż 118 prac pełnotekstowych i 408 prezentacji kongresowych) w tym prac poświęconych: technikom implantacji, powikłaniom stymulacji, kontrolom stymulatorów i pacjentów ze stymulatorem, nowych zastosowań stymulacji,  stymulacji fizjologicznej,  hemodynamice stymulacji, alternatywnym sposobom stymulacji prawokomorowej, stymulacji lewego przedsionka z zatoki wieńcowej,  stymulacji dwuprzedsionkowej, stymulacji przegrody międzyprzedsionkowej i dwupunktowej stymulacji prawego przedsionka, stymulacji dwukomorowej, stymulacji przeszczepionego serca,  epikardialnej stymulacji serca oraz ekonomicznym aspektom stymulacji serca. Istotna jest pionierska rola prof. dr hab. med. Andrzeja Kutarskiego w powstawaniu i wdrożeniu w Polsce stymulacji resynchronizującej, zarówno przedsionkowej jak i komorowej.

Od połowy lat dwutysięcznych główne zainteresowanie i zawodowe i naukowe stanowiło i stanowi leczenie powikłań stałej stymulacji serca w tym przezżylne usuwanie elektrod (93 prace oraz 220 prezentacji kongresowych). Tematyka ta dominuje przez ostatnie 15 lat w dorobku prof. dr hab. med. Andrzeja Kutarskiego.

 Działalność w towarzystwach naukowych w kraju i za granicą. Członkostwo w Towarzystwach Naukowych: 1/ Polskie Towarzystwo Kardiologiczne od 1975 r., 2/ Sekcja Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej PTK od 1978 r., 3/ Polskie Towarzystwo Transplantacyjne od 1998 r., 4/ European Society of Cardiology od 1998 r., Mediterranean Society on Pacing and Electrophysiology od 1998 r. oraz 5/ International Society of Bioelectromagnetism od 2003 r. W Polsce Kandydat do tytułu naukowego jest: 1/ członkiem Zarządu Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej (obecna nazwa: Sekcja Rytmu Serca) od 1993 roku, 2/ był skarbnikiem Lubelskiego Oddziału PTK (Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego) w latach 1992-1998 a obecnie 3/ jest Przewodniczącym Lubelskiego Oddziału PTK. Od ubiegłego roku Kandydat jest również 4/ członkiem Komisji Nagród Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Pełniąc obowiązki przewodniczącego Lubelskiego Oddziału jest jedynym autorem i realizatorem strony internetowej (www.ptkardio.lublin.pl). Strona ta, pierwotnie mająca służyć jedynie członkom  Lubelskiego Oddziału PTK, szybko stała się czymś w rodzaju małego „wortala kardiologicznego”, gdzie na bieżąco ukazują się najświeższe informacje o planowanych szkoleniach z kardiologii w Polsce jak również informacje o planowanych konferencjach i kongresach zarówno krajowych jak i zagranicznych.  Zawiera ona również podstronę (z linkami do autorytatywnych stron polskich) dedykowaną pacjentom kardiologicznym i ich rodzinom, co przyczynia się do podnoszenia ogólnej wiedzy o chorobach serca, ich prewencji i leczeniu. Strona ta ma od dawna po kilkaset - a ostatnio ponad 1000 „wejść” miesięcznie. Od 2 lat działalność edukacyjna została przeniesiona na stronę www.usuwanieelektrod.pl  

Działalność edukacyjna.

Prof. dr hab. med. Andrzej Kutarski zorganizował wiele spotkań naukowo edukacyjnych w ramach obowiązkowej działalności a wynikającą z pełnionej funkcji Przewodniczącego Zarządu Oddziału Lubelskiego PTK przez 4 lata. Zorganizował też aż siedem POLSTIM-ów (Konferencje Sekcji Rytmu Serca PTK)  w tym przez 4 lata jako Przewodniczący Zarządu Sekcji Rytmu serca PTK (przez 2 kadencje) będąc jednocześnie i głównym organizatorem i przewodniczącym komitetu naukowego tych eventów (1993, 1998, 2004, 2008, 2009, 2010 i 2011)

Jest autorem nadal używanego logo Sekcji Rytmy Serca PTK.

Ewenement stanowi wysiłek włożony w edukację młodego pokolenia elektrokardiologów w dziedzinie elektroterapii. Prof. dr hab. med. Andrzej Kutarski w latach 2004-2018 zorganizował osobiście, będąc i głównym organizatorem i kierownikiem naukowym eventów - ponad 50 („poza-POLSTIM-owych”) konferencji. Tematyka / zakres / adresaci edukacji poza-POLSTIM-owej to:

·           „Podstawy stymulacji, programowanie stymulatorów”: Uniejów 2006, Chlewiska 2007, Sterdyń 2008, Sterdyń 2009, Sterdyń 2010, Łochów 2011

·           „Podstawy implantacji stymulatorów” Mierzęcin 2010, Mierzęcin 2011

·           „Nowości, postępy w elektroterapii” – dla średnio zaawansowanych:  Sulejów 2005, Pułtusk 2006

·           „Kontrowersje, dylematy, nowe horyzonty” – dla zaawansowanych: Baranów 2005, Krasiczyn 2006, Sieniawa 2007, Jelenia Góra (Czocha) 2008

·           „CRT” – dla zaawansowanych i echokardiografistów: Mielno 2004, Mielno 2005, Strzekęcino 2006, Mielno 2007, Mielno 2008, Mielno 2009, Mielno 2010, Mielno 2011

·           „ICD, NŚS” – dla średnio zaawansowanych: Rydzyna 2006, Niepołomice 2007, Jadwisin 2008, Jadwisin 2009, Michałowice 2010 i 2011

·           „Powikłania stymulacji” – dla zaawansowanych: Paszkówka 2007, Książ 2008, Białystok 2009, RYN 2010, RYN 2011, Paszkówka 2014, Zamość 2017, Zamość 2018

·           ECHO w powikłaniach stymulacji” Białystok 2011, Lidzbark 2012, Krasiczyn 2013

Wymienione konferencje edukacyjne, gromadzące zwykle ponad 100 uczestników znacząco zintegrowały środowisko i przyczyniły się do znaczącego podniesienia poziomu elektroterapii w Polsce.

Przedłużeniem działalności edukacyjnej jest stale uaktualniana strona internetowa www.usuwanieelektrod.pl która funkcjonuje od dwu lat – służąc i lekarzom posiadającym problematycznych pacjentów, wskazująca optymalne metody postępowania ale również służąca pacjentom i ich rodzinom. Strona ma kilkaset „wejść” miesięcznie.

 

Aktualna działalność zawodowa naukowa i edukacyjna prof. dr hab. med. Andrzeja Kutarskiego koncentruje się wokół diagnostyki i leczenia (gównie późnych) powikłań elektroterapii. Jakkolwiek przezżylnym usuwaniem elektrod zajmował się od lat osiemdziesiątych to działalność skierowaną na leczenie wszystkich potrzebujących pacjentów z Polski rozpoczął w 2006 r tworząc w Klinice Kardiologii w Lublinie nieformalne centrum Leczenia powikłań stymulacji. W latach 2006-2015 wykonywał 200-300 TLE rocznie u pacjentów w 70% z poza województwa lubelskiego. W 2016 przeniósł tę działalność do Szpitala Wojewódzkiego w Zamościu, tworząc nowy Referencyjne Centrum Leczenia powikłań dla pacjentów z całej Polski (nadal ponad 250 TLE rocznie). Ośrodek Zamojski od trzech lat przejął dawną rolę kliniki lubelskiej w dziedzinie indywidualnego nauczania usuwania elektrod. Kolejnym osiągnięciem było utworzenie drugiego Centrum Leczenia Powikłań Elektroterapii w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu (> 50 TLE rocznie).

Podczas kilku sesji wyjazdowych oraz szkolenia w Polsce prof. dr hab. med. Andrzej Kutarski wyszkolił w zakresie TLE zespół kardiochirurgów z Instytutu Amosowa w Kijowie. Obecnie zespół ten działa już samodzielnie jako jedyny ośrodek TLE na Ukrainie.

Liczba (opracowywanych na bieżąco naukowo) zabiegów TLE (obecnie ponad 2800 – druga co do wielkości jednoośrodkowa Baza TLE na świecie po Cleveland) oraz liczne publikacje z dziedziny leczenia powikłań stymulacji (85) oraz b liczne prezentacje kongresowe w tym temacie (ponad 200) uczyniły, że Andrzej Kutarski stał się niekwestionowanym autorytetem w tej dziedzinie.

Jest członkiem komitetu naukowego Europejskiego Rejestru Usuwania elektrod (ELECTRa) a wtórnie wynikających z niego współautorem licznych publikacji międzynarodowych. Został też współautorem Europejskich Standardów TLE opublikowanych w 2018 r.

Jako ekspert europejski w dziedzinie TLE zapraszany jest regularnie do wygłoszenia wykładów podczas EHRA COURSE ON LEAD MANAGEMENT AND EXTRACTION, International Lead Extraction Expert Meeting (ILEEM) - Berlin, Germany oraz  podczas eventów organizowanych przez EHRA w krajach Europy Wschodniej (Foundation for Cardiological Education in Central and Eastern Europe (CARDICA)).

 Odznaczenia państwowe, nagrody i wyróżnienia. W 2004 r. prof. dr hab. med. Andrzej Kutarski otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi. Ponadto za działalność naukową został nagrodzony: 1 nagrodę II st. Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, 23 dorocznych Nagród Rektora AM za pracę naukową, Nagrodę Polskiego Towarzystwa Lekarskiego za najlepszą pracę w 1979 r., kilka Nagród Naukowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego za najciekawszą pracę na kongresach PTK. Dwukrotnie otrzymał nagrodę za najciekawszą prezentację na kongresie ECAS. Jak również otrzymał „Mirowski M.-Mower Investigator Prize” za najlepszą pracę zaprezentowaną podczas 7th International Dead Sea Symposium on Cardiac Arrhythmias and Devices Therapy. oraz “ISPOR Contributed Research Award - Best New Investigator Podium Presentation” za najlepszą pracę zaprezentowaną podczas ISPOR 8th Annual European Congress.

 Za działalność na polu dydaktyki w latach 1974-2016 laureat kilku nagród Rektora AM i jedną Prorektora AM ds. Studenckich. Za wieloletnią działalność w Sekcji Rytmu Serca PTK (wiele kadencji Członka Zarządu, jedna kadencja Przewodniczącego Zarządu) otrzymał prestiżową nagrodę – medal im. Prof. Mariusza Stopczyka.

 
 
Piśmiennictwo
Abstrakty z biblioteki UM Prace z biblioteki UM Prace z PUBMED